มวล.ต้อนรับสื่อมวลชนในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง