ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม สังกัดสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาว
จิตติมา เชาว์แก้ว

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP