รายงานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2556

งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2556

      ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ได้จัดกลุ่มผู้รับบริการวิชาการออกเป็น 7 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) สถาบันการศึกษา 2) หน่วยงานภาครัฐ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) องค์การธุรกิจเอกชน 5) องค์กรสาธารณประโยชน์ 6) องค์กรชุมชน และ7) ประชาชนทั่วไป

     สำหรับผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยในแต่ละโครงการมาจากหลากหลายจังหวัด จึงได้จำแนกพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้รับบริการวิชาการเป็น 5 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น 2) ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมผู้รับบริการจากจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี 3) ภาคใต้ครอบคลุมผู้รับบริการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ 4) ภาคอื่นๆ ครอบคลุมผู้รับบริการจากภาคอื่นๆ ทั้งประเทศยกเว้นภาคใต้ และ5) ต่างประเทศครอบคุลมผู้รับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

 

      1. โครงการบริการวิชาการและงบประมาณดำเนินการ

          ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดบริการวิชาการในรูปโครงการจำนวนทั้งสิ้น 151 โครงการ 
ประกอบด้วยกิจกรรมรวม 282 กิจกรรม โดยดำเนินโครงการบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 67 โครงการ
งบประมาณ 3.619 ล้านบาท
 ภาคใต้ตอนบนจำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 2.371 ล้านบาท ภาคใต้จำนวน 22 โครงการ
งบประมาณ 9.886 ล้านบาท ภาคอื่นๆจำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 6.825 ล้านบาท และต่างประเทศจำนวน 2 โครงการ
งบประมาณ 0.762 ล้านบาท
 ดังภาพที่ 1

 

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการและงบประมาณจำแนกตามพื้นที่

       

         2. ผลการดำเนินงาน

            ผลการดำเนินงาน มีผู้รับบริการในประเทศทั้งสิ้น 38,199 คน ครอบคลุมพื้นที่ 68 จังหวัดจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานจำนวน 751 หน่วยงาน รวม 14,717 คน และประชาชนทั่วไปจำนวน 23,482 คน

 

           ตารางที่ 1 แสดงประเภทหน่วยงานที่รับบริการ การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ  จำนวนหน่วยงาน และจำนวนผู้รับบริการของแต่ละหน่วยงาน

 

ประเภทของหน่วยงาน

การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ (หน่วยงาน)

จำนวนผู้รับบริการ (คน)

 

ภาคใต้

 

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

เหนือ

จำนวนหน่วยงาน

(หน่วยงาน)

ตอนบน

ตอนล่าง

สถาบันการศึกษา

205

125

15

-

4

7

5

361

12,535

หน่วยงานภาครัฐ

123

44

50

8

4

28

26

283

918

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

30

10

-

1

-

-

-

41

599

องค์กรธุรกิจเอกชน

21

6

7

-

4

-

-

38

136

องค์กรสาธารณ ประโยชน์

8

2

6

-

-

-

-

16

480

องค์กรชุมชน

8

4

 

-

-

-

-

12

49

รวม

395

191

78

9

12

35

31

751

14,717

 

ประชาชนทั่วไป (คน)

23,035

234

47

-

28

134

4

-

23,482

รวมผู้รับบริการจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

38,199

                 

  

 

           ตารางที่ 2 แสดงจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจำแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง และหน่วยงานที่สังกัด

 

ลำดับ

จังหวัด

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรธุรกิจเอกชน

องค์กรสาธารณ
ประโยชน์

องค์กรชุมชน

ประชาชนทั่วไป

รวม (คน)

ภาคใต้ตอนบน

1

กระบี่

99

29

-

1

-

3

236

368

2

ชุมพร

173

43

3

4

 

4

4

231

3

นครศรีธรรมราช

10,300

280

531

20

210

28

22,390

33,759

4

พังงา

51

17

-

-

-

-

1

69

5

ภูเก็ต

597

83

52

10

201

3

80

1,026

6

ระนอง

68

12

-

3

-

-

1

84

7

สุราษฎร์ธานี

497

56

4

16

-

-

323

896

จำนวน (คน)

11,785

520

590

54

411

38

23,035

36,433

จำนวน (หน่วยงาน)

205

123

30

21

8

8

-

395

ภาคใต้ตอนล่าง

8

ตรัง

363

19

-

5

-

3

163

553

9

นราธิวาส

-

19

-

-

-

-

1

20

10

ปัตตานี

11

8

-

-

-

-

1

20

11

พัทลุง

74

6

-

4

-

5

7

96

12

ยะลา

24

10

-

-

-

-

-

34

13

สงขลา

110

12

-

11

-

3

20

156

14

สตูล

106

20

9

3

5

-

42

185

จำนวน (คน)

688

94

9

23

5

11

234

1,064

จำนวน (หน่วยงาน)

125

44

10

6

2

4

-

191

จำนวนรวมทั้งสิ้น (คน)

12,437

614

599

77

416

49

23,269

37,497

จำนวนรวมทั้งสิ้น (หน่วยงาน)

330

167

40

27

10

12

-

586

 

 

หน่วยงานผู้รับบริการภาคใต้
 

 

 

ผู้รับบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกระจายไปทุกอำเภอยกเว้นอำเภอจุฬาภรณ์ โดยมี ผู้รับบริการวิชาการในอำเภอท่าศาลามากที่สุดจำนวน 9,720 คน รองลงมาคืออำเภอเมืองจำนวน 2,055 คน

 

 


         สำหรับผู้รับบริการจากต่างประเทศ 5 ประเทศ รวม 27 คน มาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 7 คน ญี่ปุ่น 16 คน เกาหลีใต้ 1 คน เวียดนาม 1 คน และมาเลเซีย 2 คน
 

                

 

Download เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 


TOP