หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา