ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 24 คน ณ สิชลคาบาน่า บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสหวิชาชีพสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นวิทยากรกระบวนการ

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเปิดมุมมองใหม่ทางการคิดวิเคราะห์เพื่อการศึกษาวิจัยของบุคลากรสุขภาพในอนาคตแล้ว ยังเสริมสร้างการเข้าใจในตนเองและการพัฒนางานในองค์กรอีกด้วย เนื่องจากการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์ตรงที่สร้างสำนึกใหม่และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจโลกและความสัมพันธ์ทางสังคม มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนคิด (reflection) สร้างสรรค์และมีจินตนาการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างทีมสุขภาวะเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุขได้ โดยการนี้คณาจารย์จากหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เห็นความสำคัญของการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ที่ต้องมีพื้นฐานของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมพลังอำนาจและความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์งานวิจัยแก่น้องๆ บัณฑิตศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ด้วย รวมทั้งมีรุ่นพี่บัณฑิตร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้สู่วิทยานิพนธ์และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรชาว สม.วลัยลักษณ์ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง การประสบความสำเร็จของกิจกรรมนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาหลักสูตรสู่เส้นทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสุขภาพและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP