ข่าวทั่วไป

รางวัล "หน่วยงานต้นแบบ มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปืที่ 23 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมอบโล่ เกียรติบัตร เงินรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในฐานะ "หน่วยงานต้นแบบ มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ประจำปี 2557สืบเนื่องจากการที่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งวิดีโอคลิปเข้าประกวด หัวข้อ “มวล.ร่วมใจ...รู้ค่าพลังงาน” ประจำปี 2557 เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน องค์กร โดยมีหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวด

ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมชื่นชมในความร่วมมือด้วยดียิ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัลและของที่ระลึกแก่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในฐานะ "หน่วยงานต้นแบบ มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ประจำปี 2557

โอกาสนี้ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานตามนโยบายและมาตรการขององค์กร และตามแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะเชิญชวนทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมอบรางวัลนี้ในทุกๆปี

ภาพกิจกรรม
นายความหวัง : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


มวล. ร่วมใจรู้ค่าพลังงาน : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP