รางวัล "หน่วยงานต้นแบบ มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ประจำปี 2557