ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4"

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธุ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4" (WMS Management Research National Conference # 4) เผยความคืบหน้าของการจัดการประชุมวิชาการที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการบนฐานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง (Social Innovation and Impact) ว่า การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วประเทศ โดยมีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 161 บทความ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 131 บทความ และโปสเตอร์จำนวน 30 บทความ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 35 แห่ง โดยบทความวิจัยข้างต้นครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการที่หลากหลาย ประกอบด้วย สาขาวิชาด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ "Social Innovation and Impact"

นอกจากการนำเสนอบทความวิจัยแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธุ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Business for Social Impact" โดยคุณสุทิน เห็นประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป (GM) Human Resource Development Asia Pacific Global Production Center, Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. ผู้ซึ่งร่วมงานกับโตโยต้ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และภายหลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มย่อยจะมีพิธีมอบรางวัล “Best Paper Awards” ของแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นรางวัล“Best Paper Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ส่วนการนำเสนอในรูปโปสเตอร์ จะมีการมอบรางวัล “Best Poster" โดยไม่แยกสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย “Best Poster Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

อนึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672-224 , 075-672-227 และ 075-672-201 โทรสาร 075-672-202 E-mail: wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/WMSConference

TOP