ข่าวทั่วไป

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า " รัตนศิลปิน "

“รัตนศิลปิน” เป็นหนังสือเกี่ยวกับภูมิหลัง ความเป็นมา พระอัจฉริยภาพ และพัฒนาการด้านการประพันธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในฐานะที่ทรงเป็นทั้งกวี นักเขียน และนักแปล ผู้สร้างสรรค์ผลงานยาวนานกว่า 40 ปี งานพระราชนิพนธ์ เป็นสะพานแห่งยุคสมัยเชื่อมระหว่างงานเขียน แบบเก่า (วรรณคดี – กวีนิพนธ์)

และงานเขียนแบบใหม่ (บันเทิงคดี – สารคดี – เรื่องแปล) ที่ทำให้ผู้อ่านประจักษ์ว่าทรงสร้างความเป็นกวี นักเขียน และนักแปลด้วยพระองค์เองอย่างไร

ภายในเล่มมีเรื่องราว 2 ส่วน

ภาคหนึ่ง ‘เรื่องเก่าเล่าใหม่’ เกี่ยวกับภูมิหลังครั้งทรงพระเยาว์ ประกอบด้วย

(1)กล่อมพระบรรทม เรื่องราวสมัยยังประทับในพระอู่(เปล) ผ่านคำบอกเล่าของพระพี่เลี้ยง

ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เกี่ยวกับเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทม พระราชอัธยาศัย

(2)จามจุรีที่รัก ช่วงเวลาขณะทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3)วันสัญจร ช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัด บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และทรงนำนักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษานอกสถานที่ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์

ภาคสอง ‘นักคิด-นักเขียน’ เกี่ยวกับความเป็นมา พระอัจฉริยภาพและพัฒนาการด้านการประพันธ์หลายรูปแบบตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

(1)คลังความคิด ภูมิหลังด้านการศึกษาและพระประสบการณ์ที่หล่อหลอมความเป็นนักคิดนักเขียนให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2)กวีลีลา พระราชนิพนธ์ร้อยกรอง

(3)สุนทรีย์คีตา พระราชนิพนธ์บทร้องเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล

(4)วัยใส-วัยซน พระราชนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก

(5)โลกกว้างทางไกล พระราชนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว

(6)สื่อสารงานแปล พระราชนิพนธ์แปลบทกวีภาษาฝรั่งเศส และวรรณกรรมบันเทิงคดีของฝรั่งเศส จีน และเยอรมัน

เขียนโดย ผศ.ดร. ญาดา อรุณเวช อารัมภีร

สำนักพิมพ์บัวสรวง มีนาคม 2558

จำนวน 368 หน้า ราคา 460 บาท ส่วนลดสำหรับเครือข่าย 5%

** หมายเหตุ หนังสือมีจำนวนจำกัด **

สนใจติดต่อสอบถาม คุณวิลาสินี รัตนะ เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567 3648
E-mail:awilasin@wu.ac.th


TOP