ข่าวเด่น

สรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้ง 14 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และ รองศาสตราจารย์ สุวรรณ คูสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ให้โอวาทนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อการดำเนินการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ และส่งมอบธงการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ให้กับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักเรียนของทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็อย่าได้ท้อถอยหรือเสียกำลังใจ ขอให้พัฒนาตนเองต่อไป โอกาสยังเป็นของทุกคนที่มีความพยายาม กระผมมั่นใจว่าทุกท่านจะเป็นอนาคตของประเทศที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ และยกระดับวงการฟิสิกส์ของไทยสู่สากลต่อไปสรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

เหรียญทองจำนวน 12 รางวัล
ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 7 คน  ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 3 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 1 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

เด็กชายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกันต์ ยอวิทยา

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายสุรวิทย์ กุลศิโรรัตน์

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายอธิคม วาณิชย์กุล

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายศิรชัช เจริญเกษมวิทย์

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์

ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายเชษฐา แซ่ลิ้ม

ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายยศทวี ทรัพย์ถิระ

ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายศุภวิชญ์ สามชูศรี

ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ์

ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์

ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมายเหตุ ศูนย์ที่นักเรียนสังกัดคือ ศูนย์ สอวน ตามภูมิภาคต่างๆ ที่อยู่ใกล้โรงเรียนของนักเรียนคนนั้น ไม่ใช่โรงเรียนที่นักเรียนคนนั้นเรียนอยู่

เหรียญเงิน จำนวน 19 รางวัล
ประกอบด้วย ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 8 คน  ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 2 คน  ศูนย์ศิลปากร จำนวน 1 คน ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 คนศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน 

เหรียญทองแดง จำนวน 16 รางวัล
ประกอบด้วย ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 3 คน  ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 1 คน  ศูนย์ศิลปากร จำนวน 2คน ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 คน ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 คน  ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 1 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 1 คน

ประกาศเกียรติคุณจำนวน 17 รางวัล
ประกอบด้วยศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 3 คน  ศูนย์ศิลปากร จำนวน 3 คน ศูนย์โรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 1 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 3 คน ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 2 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 คนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 คน
นอกจากนี้ยังมีรางวัล


รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

นายอธิคม วาณิชย์กุล   ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


รางวัลคะแนนภาคทฤษฏีสูงสุด

นายอธิคม วาณิชย์กุล                ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด

นายเชษฐา แซ่ลิ้ม           ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์  ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


รางวัลคะแนนสูงสุดแยกตามภูมิภาค


ศูนย์ภาคเหนือ 
นายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์     ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายกัญจน์พงศ์ แสงวงศ์    ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์ภาคกลาง
นายมหรรณ  พศรีบัวบาน   ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ภาคตะวันออก
นายศิรพงศ์  แววสีทอง      ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ภาคใต้
นายพัสกร  ตั้งอดุลย์รัตน์    ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

รางวัลคะแนนสูงสุด นักเรียนศูนย์ขยายผล จำนวน 2 รางวัลคือ

นายมหรรณ  พศรีบัวบาน     ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวปิยกมล   กล่ำสวัสดิ์ ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รางวัล The Best solution จำนวน 2 รางวัลคือ

นายธนัทเปี่ยมสุวรรณ์     ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอธิคมวาณิชย์กุล      ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

 


ประมวลภาพ

TOP