ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่น 1

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ที่ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และระหว่างข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้สนใจจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 152 คน

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันมีปัญหาที่หลากหลาย ซับซ้อนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนข้าราชการจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม ขณะนี้บ้านเมืองกำลังจะมีการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ ซึ่งผู้ที่จะทำให้การปฏิรูปเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องอาศัยข้าราชการที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง พลังของเพื่อนข้าราชการทั่วประเทศ จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านความขัดแย้งต่างๆ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค นำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป คาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมผู้นำยุคใหม่ จะนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสร้างเครือข่ายคนทำงานในสาขาอาชีพเดียวกันให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

สำหรับการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย หัวข้อ คุณธรรมนำชีวิตงานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข โดยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หัวข้อ บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ หัวข้อ การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต หัวข้อ ผู้นำยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน โดย ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ หัวข้อ กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวข้อการบริหารความเสี่ยง โดย อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP