ข่าวเด่น

บัญชีม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม 17 สถานประกอบการ ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learning

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Work-Based Learning สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการ สำนักงานทำบัญชี สำนักงานสอบบัญชี โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานเป็นหนึ่งในโครงการของสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทันมาตรฐานทางบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชีจึงเน้นการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนควบคู่ไปกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษามีความแม่นยำในภาคทฤษฎีและมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพในอนาคต

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีสถานประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 17 หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงาน เอส เอ็ม โอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฏหมาย 1998 จำกัด โรงแรมเมืองลิกอร์ ศิโรรัตน์การบัญชี ห้างสหไทยสรรพสินค้า จำกัด โรงแรมราวดี สำนักงานสอบบัญชีเพียวออดิตติ้ง คอนซัลติ้งแอนลอร์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.เอ.ที แอสโซซิเอท สำนักงาน เจ.เอ็ม.เอ็ม.การบัญชี สำนักงานบัญชีอรุณ สำนักงานบัญชีธีระการบัญชี บริษัท เจ อาร์ ที แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอากรและกฏหมาย สำนักงานบัญชีบุญญาสิทธิ์การบัญชี โรงแรมทวินโลตัส โรงแรมแกรนด์ปาร์ค และโรงพยาบาลนครินทร์

โดยจะมีการส่งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จำนวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานกลับมาอภิปรายในชั้นเรียนอีก 1 วัน ในช่วงท้ายของภาคการศึกษา นักศึกษาจะกลับมาเรียนแบบเต็มเวลาอีกครั้ง เพื่อประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้รับและนำเสนอผลงานในชั้นเรียน

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP