ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Aquaculture and Mushroom Sciences

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 (Vol. 12 No. 6 June 2015: Aquaculture and Mushroom Sciences) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิจัยเกี่ยวกับ เห็ด สาหร่าย กุ้ง ปลา จำนวนรวม 8 เรื่อง จาก ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอิหร่าน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหิดล 2 เรื่อง

บทความจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผลงานวิจัยร่วมของ ผศ.ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์, ผศ.ดร สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และ ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง Decontamination of Monodon Baculovirus in Marine Shrimp Eggs using Upwelling Flow-Through Syste

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP