บทความจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Aquaculture and Mushroom Sciences