ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ มวล.- สกว.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ข้าว”เป็นพืชที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ด้วยหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเช่นการขุดค้นพบเมล็ดข้าวเปลือกในเครื่องปั้นดินเผา ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี หรือแม้กระทั่งที่ถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย - ภูมิปัญญาข้าวไทย) อดีตการปลูกข้าวตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจะเน้นการปลูกข้าวเพื่ออุปโภคภายในครัวเรือน ใช้แลกเกลือ หมู ผักและข้าวของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในครัวเรือนซึ่งการปลูกข้าวในอดีตใช้วัวหรือควายเป็นเครื่องทุ่นแรงแต่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาวิธีการปลูกข้าวของชาวนาให้มีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากการปลูกข้าวในสมัยปัจจุบัน เน้นการปลูกเพื่อเศรษฐกิจเป็นหลัก จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ๆเรียกว่า “ลุ่มน้ำปากพนัง” ที่ครอบคลุมพื้นที่ 13อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช บางส่วนของจังหวัดพัทลุง ตรัง และสงขลาจากข้อมูลของพานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวในแถบลุ่มน้ำปากพนังพบว่าการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรลดลงเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมันกันมากขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในนามของโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง, โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (มวล.- สกว.), สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งประเด็นของการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองการพัฒนารูปแบบการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง “ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” โดยเชิญนักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมทั้งบุคลากรสำคัญคือชาวนามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง“ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงแก่กลุ่มชาวนาต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน โทร 3567 หรือ 083 – 0003574 หรือE-mail : panipook2@gmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP