ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรอบมหา’ลัย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่หอประชุม โรงเรียนชุมชนใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี 2558” เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยสืบไป โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวบ้านในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ประมาณ 200 คน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จึงได้ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้มีอุปการคุณ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือมีพระคุณ


นอกจากการสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสงฆ์ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ แล้วยังมีกิจกรรมการรำกลองยาว การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนชุมชนใหม่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี "บ้านของฉัน" โดยนักสร้างสุข Happy Society : สังคมดี ชีวีมีสุข การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กีฬาฮาเฮ โดยโครงการศูนย์กีฬา การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพ/ข่าว โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP