มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีและเปิดพื้นที่สำนักงานใหม่ สกว.