รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (รอบ 2) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2558