ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ได้รับเชิญจากสกว.ร่วมพัฒนาความร่วมมือกับ PATA