ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ได้รับเชิญจากสกว.ร่วมพัฒนาความร่วมมือกับ PATA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจพอเพียง สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยร่วมกับคุณเบญจ มอนโกเมอรี่ ประธาน PATA (Pacific Asia Travel Association) ประเทศไทย Prof. Walter Jamieson, Ph.D. ผู้อำนวยการหลักสูตร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) และ Mr.John Koldoski หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมการบริการและการพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยอาศัยฐานองค์ความรู้จากงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวว่า “การหารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนางานวิจัยที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่สากลโดยอาศัยฐานองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยมี PATA ซึ่งเป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุน”

“โดยการทำงานวิจัยที่ผ่านมาภายใต้การรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากทาง สกว. สิ่งที่ทางสกว. และนักวิจัยให้ความสำคัญมากคือ การนำผลงานวิจัยนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความรู้ และมีการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยฐานงานวิจัย ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการหารือในครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการผลักดันและขับเคลื่อนหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนที่ผมเป็นหัวหน้าหน่วย แต่ยังรวมไปถึงการนำมาใช้ประโยชน์กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสำนักวิชาการจัดการได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์กล่าว

ประมวลภาพ


TOP