ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโครงการ CloudSat & GPM 2015 ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง