ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโครงการ CloudSat & GPM 2015 ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้จัดอบรมโครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม CloudSat และ ดาวเทียม GPM ของโครงการนาซ่าให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 25 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้ฟังบรรยาย overview ของดาวเทียม CloudSat, CloudSat Overpass Predictor, การกรอกข้อมูลชนิดเมฆ และเปอร์เซนต์เมฆปกคลุม ในช่วงที่ดาวเทียม CloudSat โคจรผ่านโรงเรียน ตรวจเช็คสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และแนะนำการดูแลรักษา

TOP