ข่าวเด่น

สำนักแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ มอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 5


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่น 5 จำนวน 48 คน โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นนี้กำลังศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 5 จำนวน 48 คน ซึ่งเรียนอยู่ชั้นพรีคลินิก(Pre-clinic) ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิกโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในปีการศึกษา 2558

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เสื้อกาวน์ขาวเป็นสัญลักษณ์ ก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ และให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์กล่าวคือ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมอย่างแท้จริง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมองเห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักศึกษาแพทย์ เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีโอกาสพบปะกับคณาจารย์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วย

อย่างไรก็ตามยังเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาแพทย์จะได้เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงเวชปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมสำคัญในงานนี้ได้เรียนเชิญนายแพทย์นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การแพทย์เพื่อชนบท” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพในโอกาสต่อไป


สำหรับความหมายของเสื้อกาวน์ มีความหมายใน 3 นัย คือ เสื้อกาวน์มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก เช่น เลือด น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้ สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด ไม่มีอคติ ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ เชื้อชาติศาสนา พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ยังมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถผ่านการเรียนไปสู่ระดับชั้นคลินิก และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักวิชา

ประมวลภาพ


TOP