“จุลสาร SAP-WU” ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2558