ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Health Sciences

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 (Vol. 12 No. 7 July 2015: Health Sciences) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรวม 7 เรื่อง ได้แก่

บทความปริทรรศน์เรื่อง
1) Virulence Factors Involved in Pathogenicity of Dermatophytes โดย ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) TB Treatment with DOT: RCT vs. Effective Program Management โดย อ.นพ. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความวิจัยเรื่อง
1) 12-Year Treatment Outcomes of Tuberculosis Patients: A Full-Scale Non-Family DOT Model in Thailand โดย อ.นพ. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) Imbalanced Gait Characteristics Based on Plantar Pressure Assessment in Patients with Hemiplegia จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) The Effects of Cleistanthoside A Tetraacetate Synthesis on Acute Toxicity and Bone Marrow Micronucleus in ICR Mice จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
4) Fungus-Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Activity against Gram Positive and Gram Negative Bacteria in Combination with Antibiotics จากประเทศอินเดีย
5) Learning Experience of Student Nurses through Reflection on Clinical Practice: A Case Study in Pediatric Nursing, Southern Thailand โดย รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยในฉบับนี้ ผศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรองบรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับ (Issue Editor) โดย ผศ.ดร. ศราวุธ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ปี 2013 รวม 4 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP