บทความของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Health Sciences