ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

TOP