ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)