ข่าวการศึกษา

โครงการซ่อมหอรอน้องปีที่ 3

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายจัดหอพักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่อาศัย โดยมุ่งพัฒนาหอพัก ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย น่าอยู่ น่าอาศัย เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ส่วนกิจการนักศึกษาจึงจัดโครงการซ่อมหอรอน้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหอพัก และปรับปรุงหอพักให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยนักศึกษาได้ช่วยกันซ่อมแซมตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ ทาสีเก้าอี้ ซ่อมมุ้งลวด เป็นต้น

สำหรับในครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน ได้ช่วยกันซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุด ในหอพัก 13 หลัง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ซึ่งผลจากการจัดโครงการครั้งนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารหอพัก และเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมในหอพักอีกด้วย

 

ประมลภาพ


TOP