ม.วลัยลักษณ์รับชำระค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอวิส