ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยในงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4” (WMS Management Research Conference # 4)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4” (WMS Management Research Conference # 4) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการบนฐานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อ “Social Innovation and Impact” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาที่เปิดรับบทความ ประกอบด้วย การจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ "Social Innovation and Impact"

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วประเทศ โดยมีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 161 บทความ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 131 บทความ และโปสเตอร์จำนวน 30 บทความ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 35 แห่ง

นอกจากการนำเสนอบทความวิจัยแล้ว จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Business for Social Impact" โดยคุณสุทิน เห็นประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป (GM) Human Resource Development Asia Pacific Global Production Center, Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. ผู้ซึ่งร่วมงานกับโตโยต้ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และภายหลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มย่อยจะมีพิธีมอบรางวัล “Best Paper Awards” ของแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นรางวัล “Best Paper Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ส่วนการนำเสนอในรูปโปสเตอร์ จะมีการมอบรางวัล “Best Poster" โดยไม่แยกสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย “Best Poster Awards” จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

อนึ่ง ผู้ที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672-224 , 075-672-227 และ 075-672-201 โทรสาร 075-672-202 E-mail: wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/WMSConference

TOP