ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอบทความวิจัยในงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4” (WMS Management Research Conference # 4)