ข่าวทั่วไป

ประกาศขายฟูกนอนประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 1,5 และ 11

ส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายฟูกนอนประจำหอพักนักศึกษา ผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ในราคา 200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น ผู้สนใจซื้อดูสภาพจริงของพัสดุได้ที่หอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 1, 5 และ 11
2. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น กำหนดขายพัสดุแต่ละหอพักตามลำดับเวลาดังนี้
-หอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 1 (ฟูกนอนจำนวน 64 หลัง)
เริ่มเวลาประมาณ 09.00 – 11.00 น
-หอพักลักษณานิเวศ 11(ฟูกนอนจำนวน 37 หลัง)
เริ่มเวลาประมาณ 11.00 – 12.00 น
-หอพักลักษณานิเวศ 5 (ฟูกนอนจำนวน 60 หลัง)
เริ่มเวลาประมาณ 13.00 – 16.00 น
3. สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

กำหนดขั้นตอนการซื้อดังนี้
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ
2.เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 5 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 20 นาที)
3.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ (จำกัดจำนวนต่อท่าน
ไม่เกิน 3 ชิ้น ต่อรายการ)
5.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุของตนเองมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุโทรศัพท์ 3779


TOP