ข่าวทั่วไป

ประกาศจัดจ้างพัฒนาระบบ e-Meeting

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะจัดจ้างพัฒนาระบบ e-Meeting เพื่อใช้สำหรับการประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบดังกล่าวต้องมีขอบเขตงานไม่น้อยกว่าลักษณะการใช้งานขั้นต่ำดังลิงค์ที่แนบท้ายนี้ และต้องมีความสามารถใช้งานผ่าน Mobile device ได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์มีเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Mobile device ให้ความช่วยเหลือ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์โดยการยื่นเสนอขอบเขตของระบบงาน e-Meeting เบื้องต้นและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ โทร. 075-673442 หรือ คุณเปรมฤดี นุ่นสังข์ โทร. 075-673450 หรือ Call Center 075-673400 หมดเขตภายใน 29 พฤษภาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีผู้สนใจเข้ามานำเสนองาน

เอกสารแนบท้ายลักษณะขอบเขตงานดังต่อไปนี้
http://www.cdgs.co.th/flowsoft/index.php/product/documentsearch1
http://emeeting.swu.ac.th/
http://boffice.sut.ac.th/emeeting/
http://www.rbru.ac.th/emeeting/
http://www.ku.ac.th/emeeting/emeeting.html
http://www.e-meeting.mju.ac.th/

TOP