รองผู้อำนวยการ สกว. ร่วมการนำเสนอปิดโครงการ ABC และเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง