ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองผู้อำนวยการ สกว. ร่วมการนำเสนอปิดโครงการ ABC และเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร. วรากร ไม้เรียง รศ.ดร. ผจงศิลป์ เพิงมาก คุณศุภชัย อักษรวงศ์ รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร รศ.ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ และ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอปิดโครงการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับทุนวิจัยเชิงพื้นที่แบบ ABC โดยเป็น โครงการที่ สกว. สนับสนุนทุนให้กับหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 หน่วย และโครงการเดี่ยว ที่ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. จำนวน 6 โครงการ

ส่วนในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย ได้ร่วมเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย ข้าวพันธุ์พื้นเมือง นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมือง กับเกษตรกรและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในเวทีเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคณวุฒิท่านอื่นๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ คุณณัฐ โฆษิวากาญจน์ คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร คุณจรรยา กิมิฬาร์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร. ร่วมจิตร นกเขา อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้ประสานงาน ABC มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/

TOP