ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 โดยสามารถดูได้ที่ website : http://wuresearch.wu.ac.th

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP