ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่องานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7