ข่าวเด่น

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ : นักศึกษา ตรี-โท-เอก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันเดียวกัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.87

ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะเป็นอาจารย์ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ธัญญรัศม์ จึงสมัครรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

ธัญญรัศม์ สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากพืชสมุนไพรและกลไกที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ขณะเดียวกัน เมื่อเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ Heidelberg Hospital University เมือง Heidelberg ประเทศ Germany เป็นระยะเวลา 1 ปี (เดือน เมษายน 2558 -2559) ได้วางแผนที่จะทำการศึกษาฤทธิ์ของสารจากพืชสมุนไพรต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันและการลดการอักเสบ ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ธัญญรัศม์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน ประจำปีการศึกษา 2549-2551 และรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เนื่องจากเป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาเทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2549 ส่วนในระดับปริญญาโท-เอก ก็ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ทุนที่สำคัญที่ทำให้มีโอกาสไปศึกษาวิจัยที่ประเทศเยอรมัน คือ ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

จากความมุ่งมั่นตั้งใจและความใส่ใจในการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท-เอก ในปัจจุบัน เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และที่ Heidelberg Hospital University ไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนภาคใต้หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ คือ อีกหนึ่งผลผลิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงศึกษาที่นี่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก เพื่อไปเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปัตตานี

สมพร อิสรไกรศีล
ส่วนประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง

TOP