ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ : นักศึกษา ตรี-โท-เอก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์