ข่าวเด่น

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ (จำกัด) จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณสะริฟะ เก็บเบ็นหมาด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณบัณฑิต เร้าสูงเนิน คุณอภิรักษ์ จิรวิชิรประภากุล HR Specialist ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งานให้โดนใจนายจ้าง และ สาธิตการสอบสัมภาษณ์ ” ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าฟังบรรยายประมาณ 700 คน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษานี้ เป็นรายวิชาบรรยายเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง ผู้บรรยายประจำรายวิชาประกอบด้วยคณาจารย์ภายใน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงภายนอกมาให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย

ทั้งนี้ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ (จำกัด) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนางานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 บริษัทฯ มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาที่เป็นมาตรฐานและได้รับรางวัลสถานประกอบการที่จัดสหกิจศึกษาดีเด่นจากสกอ.ในปีพุทธศักราช 2555 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานในรูปแบบอื่นเป็นการเฉพาะ และมีการวางแผนและมอบหมายงานแก่นักศึกษาในรูปแบบโครงงาน (Project) อย่างชัดเจน จัดพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษา มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวันละ 350 บาท ประกันอุบัติเหตุ และสิทธิการเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน และอยู่ในช่องทางพิเศษในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทกำหนดนโยบายในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เคยผ่านการปฏิบัติงาน ณ บริษัทฯ

อนึ่ง ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัทฯ จำนวน 3 คนบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัท นับได้ว่ากลไกของสหกิจศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

ประมวลภาพ


TOP