ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 2) ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 2)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) จำนวน 10 คน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 40 คน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203,
0-7567-2208

2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3, 089-6521251

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทรบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP