ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกแบบชีวิตเป็นมิตรกับความตาย” เพื่อค้นพบสิ่งสำคัญที่เราควรทำก่อนตาย ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและจากไปด้วยรอยยิ้ม ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกแบบชีวิตเป็นมิตรกับความตาย” เพื่อค้นพบสิ่งสำคัญที่เราควรทำก่อนตาย ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและจากไปด้วยรอยยิ้ม ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตร ออกแบบชีวิตเป็นมิตรกับความตาย เป็นกิจกรรมชวนคิดเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ปรับทัศนคติ มุมมองในการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยความไม่ประมาท ฝึกจิตให้ตั้งมั่นตระหนักรู้อยู่ทุกลมหายใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิต เข้าใจสัจธรรมการพลัดพรากสูญเสีย ยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องความตายในสังคมปัจจุบัน เรียนรู้ชีวิตและการเตรียมตัวก่อนตายผ่านกิจกรรมเปิดไพ่ไขชีวิต และกิจกรรมกลับหัวคิดมองชีวิตและความตายอย่างใคร่ครวญด้วยมรณสติ

วิทยากร โดย อาจารย์ รัชพล ตรีทิพยภาดา

จัดอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร PC.Tower
รุ่น 1 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
รุ่น 2 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
รุ่น 3 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่าย: บริจาคตามกำลังทรัพย์
-เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นที่ 1 บริจาคภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558
-เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นที่ 2 บริจาคภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
-เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นที่ 3 บริจาคภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-design-dead.php

TOP