ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สรุปเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย "ข้าวพันธุ์พื้นเมือง"

ตามที่ได้มีการจัดเวทีหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย "ข้าวพันธุ์พื้นเมือง" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่มวล.-สกว. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสรุปเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย "ข้าวพันธุ์พื้นเมือง" โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้

สรุปข้อมูลเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย "ข้าวพันธุ์พื้นเมือง" http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20150508-162408-Fa5Gh.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP