ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 2 เวที โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 4” เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตลาด และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ อีกหลายท่าน อาทิ รองศาตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น


นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ยังได้รับเชิญจากสำนักวิชาการจัดการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยด้านการตลาดในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการครั้งที่ 4 ณ โรงแรมทวินโลตัส ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาบริหารธุรกิจอีกหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย ดร.พนิดา แช่มช้าง อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ เป็นต้น

ประมวลภาพ


TOP