ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ