ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายยุทธชัย ฮารีบีน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การจัดการความรู้และความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย" ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 16 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP