อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทยให้เกียรติมามอบทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด “American Bookshelf”