ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวถิรวรรณ บุญวงศ์
002 นางสาวญานิล ชัยณรงค์
003 นางสาวโสภา จันทมาส
004 นางสาวสุจรรยา อนุชาญ
005 นางสาวพรวิมล เวชสิทธิ์
006 นายธวัชชัย บัวทิพย์
100 นางสาวมจรินทร์ แดงใหม่
101 นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

2. หลักสูตรการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word,MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-13.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-15.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP