ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ร่วมผลักดันแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา