ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ร่วมผลักดันแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ดร.สมจินตนา คุ้มภัย และอาจารย์สุชาติ ฉันสำราญได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยอาศัยฐานข้อมูลจากผลงานวิจัยที่หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค หรือ PATA ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสายอาชีพในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายในหัวข้อนโยบายการพัฒนากำลังคนสายอาชีพด้านการท่องเที่ยว ก่อนที่รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะบรรยายในหัวข้อนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ก่อนที่จะมีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าโครงการวิจัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวโดยอาศัยฐานองค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งแผนงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2556 ได้ นอกจากนี้ ดร.สมจินตนา คุ้มภัยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ร่วมเสวนากับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคถึงแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) และดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์เป็นผู้นำเสวนา โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน (CSE) เป็นหน่วยวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และเป็นหน่วยวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 4,000,000 บาท โดยผลงานวิจัยที่หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนได้ดำเนินการนั้นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ให้ทุน ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และในปัจจุบันได้สร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มาร่วมในแผนงานวิจัยต่าง ๆ อีกหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

ประมวลภาพ


TOP