ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)