ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
1.1 รายชื่อ
001 นางสาวสาริยา ยอดวารี
002 นางสาวคอดีย๊ะห์ อังครา
003 นางสาวอนิศรา อายุวัฒนะ
1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.1 รายชื่อ
004 นายธวัชชัย บัวทิพย์
2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP