ข่าวเด่น

อุปทูตสหรัฐฯ มอบสื่อชุด“American Bookshelf”เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี (Mr. W. Patrick Murphy) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทย นางสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ พร้อมคณะจำนวน 5 คน เดินทางมามอบทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด “American Bookshelf” และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนทนาสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้กับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ทั้งนี้ ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด “American Bookshelf” จะให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาข้อมูล ณ ห้อง Language Access Center ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP