ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโครงการ CloudSat Teacher training workshop ให้กับครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำปาง

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ร่วมกับ ดร.วัชรพงศ์ ศรีแสง และ ดร.ถิรนันท์ ศรแก้ว จัดอบรมโครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม CloudSat และ ดาวเทียม GPM ของโครงการนาซ่าให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE จำนวน 30 โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนครู 50 คน นักเรียน 20 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้ฟังบรรยาย overview ของดาวเทียม CloudSat, CloudSat Overpass Predictor, การกรอกข้อมูลชนิดเมฆ และเปอร์เซนต์เมฆปกคลุม ในช่วงที่ดาวเทียม CloudSat โคจรผ่านโรงเรียน ตรวจเช็คสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และแนะนำการดูแลรักษาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

TOP