ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโครงการ CloudSat Teacher training workshop ให้กับครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำปาง