ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพร่วมกับชุมชนบ้านเขาวัง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากหน่วยงานทั่วประเทศที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 4 จำนวน 50 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำของชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง และกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง

ประมวลภาพ


TOP