สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558