ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แจ้งกำหนดการหลักสูตร “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาคณะ” ระดับภูมิภาค

กำหนดการสัมมนา
หลักสูตร “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาคณะ” ระดับภูมิภาค
วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
ช่วงเวลา รายละเอียด
08.30 – 08.50 ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 พิธีเปิดการสัมมนา
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 12.00 บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการประจำคณะ
โดย ผศ.ดร.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
13.00 – 16.30 บริบทและความสำคัญของกฎหมายสำหรับคณะกรรมการประจำคณะ : คำสั่งทางปกครองความรับผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา
โดย รศ.มานิตย์ จุมปา
   
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
08.30 – 08.50 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 การบริหารงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
13.00 – 15.00 การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
15.00 – 17.00 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ
โดย ศ.ทพ.ดร.สิทธชัย ขุนทองแก้ว
17.00 – 17.15 พิธีปิดสัมมนา


รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/mxZgXf

TOP