ข่าวการศึกษา

ประกาศ ผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2558

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดูได้ที่ http://ihh.wu.ac.th/filedoc/20150521-XIniv.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http:// ihh.wu.ac.th

TOP