ข่าวทั่วไป

ก้าวสู่ปีที่6 แห่งการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ 5 ปีซ้อนในเวทีระดับประเทศ

ก้าวสู่ปีที่ 6 แห่งการก่อตั้ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อย่างเป็นทางการ โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา นับจากการดำเนินงานในยุคเริ่มต้นปีพุทธศักราช 2542 ในฐานะโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์ เป็นผู้บริหารท่านแรก ก่อนยกฐานะเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปีพุทธศักราช 2553 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เป็นผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เร่งพัฒนามาตรฐานดำเนินการอย่างจริงจัง และสอดคล้องตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย โดยมีการได้จัดทำประกาศและระเบียบเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทั้งในส่วนนักศึกษา และ อาจารย์นิเทศ เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบในการเข้าศึกษาดูงานจากทั้งสถาบันการศึกษาในระดับเครือข่าย และระดับชาติอันเป็นที่ประจักษ์ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เป็นวาระที่ 3 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 – 2558 ตลอดระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นับความสำเร็จที่พวกเราชาวสหกิจศึกษารวมทั้งภาคีทุกภาคส่วนภาคภูมิใจกับผลงานที่เกิดขึ้น

ท้ายนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับภาคใต้ตอนบน ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมเชียร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วยกัน  

รางวัลดีเด่นระดับชาติ

ปีพ.ศ.

ประเภท

ชื่อ/หลักสูตร/สำนักวิชา

หน่วยงานสหกิจ

ชื่อโครงงาน

2558

โครงงานดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 

นายณฤพล  อินทองช่วยนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  และ บริษัท จอลลี่ ทราเวล จำกัด

Save LIPE for all

2557

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

-

-

 

โครงงานดีเด่นระดับชาติ ด้าน นวัตกรรมสหกิจศึกษา

นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

การปรับปรุงระบบ  Deaerator  เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน

2556

โครงงานดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 

นางสาวขนิษฐา โต๊ะอิสอนักศึกษาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาศิลปศาสตร์

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2555

2555

โครงงานดีเด่นระดับชาติ ด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

นายภัทรวุฒิ ทวี  นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น  สำนักวิชา สารสนเทศศาสตร์

บริษัท ดีบัส จำกัด

“การออกแบบตัวละครในเกมส์อสุรา”

2554

สถานศึกษาดำเนินงาน สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

2553

โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรพงษ์ วีระประโยชน์  นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

“การพัฒนาฟิมล์ผสม crude pediocin สำหรับยับยั้งการเจริญของเชื้อ Listeria Monocytogenes ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Listeria Monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่พบในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”

 รางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษา ดีเด่นระดับชาติ

ปี พ.ศ.

ประเภท

ชื่อหน่วยงาน

หลักสูตรที่ส่งนักศึกษา

2558

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

2557

1.ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ

คุณอิสิญา สังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บริษัทสยามเซมเพอร์เมดจำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.สถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่น

โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท  จ. ภูเก็ต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

2556

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค จํากัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

2555

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์จำกัด เครือศรีตรัง

วิศวกรรมไฟฟ้า

2553

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

บริษัท สยามเซมเพอร์เมดจำกัด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบัญชี,รัฐศาสตร์

 


TOP