ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 3/๒๕58 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสุนันทา เจียดคง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางอุษา ไชยเพส

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP