เชิญรับฟังเทปเสียง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร