ข่าวเด่น

ผลงาน ผศ. ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเหรียญทองงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ


ผลงานวิจัยเรื่อง “ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ ได้รับเหรียญทองจากงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (ITEX) และรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก และอีกหนึ่งรางวัลจากประเทศรัสเซีย


ผลงานวิจัยเรื่อง “ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นางสาวโสภา จันทมาส นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ นางสาวกิติยา สุเหม และ นายสุเมธี ส่งเสมอ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น 1 ใน 3 ผลงาน ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ITEX’15


ผลงานดังกล่าวได้รับถึง 3 รางวัลด้วยกันคือ รางวัล ITEX GOLD MEDAL เป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเหรียญทอง รางวัล Special Award เป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก และรางวัลพิเศษจาก Association “Russian House for International Scientific and Technology Cooperation) ที่มอบให้เพราะความประทับใจมอบโดยผู้แทนจากประเทศรัสเซีย


ผลงานวิจัยไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตวัสดุแนวใหม่ที่ได้จากการเคลือบไม้ยางพาราด้วยสารจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัตถุทางการเกษตรเพื่อชะลอการเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งนอกจากนี้ไม้ยางพาราที่มีความหอมยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา แมลง รวมถึงช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ อีกทั้งยังสามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายหลายครั้งโดยความหอมยังคงอยู่ จึงเป็นวัสดุแนวใหม่เพื่อสุขภาพ และช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งวัตถุดิบทางเกษตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นของเล่นเด็ก เครื่องครัวไม้ที่ปราศจากเชื้อราและส่งผลดีต่อสุขภาพ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรูปได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านการเปียกน้ำ รวมถึงการซึมผ่านของไอน้ำที่สามารถเกิดขึ้นในสภาวะอากาศร้อนชื้น ซึ่งผลงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการทำวิจัยต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์กับผู้ประกอบการ


อนึ่ง ITEX เป็นงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยหน่วยงาน MINDS (Malaysian Invention & Design Society) ของประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 26 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์และนักวิจัยผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,000 ชิ้น จาก 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย โปแลนด์ รัสเซีย เยอรมนี เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 20 ผลงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สกว. โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยจากประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 12 ผลงาน เหรียญเงิน 5 ผลงาน และเหรียญทองแดง 3 ผลงาน


TOP