ผลงาน ผศ. ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเหรียญทองงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ