ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษา รวมกว่า 22 ล้านบาท


เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษา จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อมอบทุนให้แก่นักศึกษา จำนวน 576 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 22,629,400 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้ให้การอุปการะทุนให้เกียรติ ร่วมกันมอบทุน ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ส่วนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โควตาพิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย และทุนโครงการสายใยสัมพันธ์ เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาทั่วไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน มูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 91 แหล่งทุน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 576 คน แบ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 405 คน และทุนรายปี 171 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,629,400 บาท ทั้งนี้ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไปคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละทุน และมีการติดตามผลด้านการเรียน ตลอดจนออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำเนา เพื่อติดตามและหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วยโอกาสนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบโล่ที่ระลึกและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะทุนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข ขอให้ทุกคนนำทุนไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์คือ สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง แสดงความขอบคุณและระลึกถึงผู้ให้ทุนอย่างเสมอ ตลอดจนขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 

 

 


TOP